julkiset-hankinnat-suomi.eu

Heka Vallila Kangasalantie 13: Rakennustyöt kokonaisurakkana.

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto
PL 2000
Vastaanottaja: Jarkko Heinonen
FI-00099 Helsingin kaupunki
SUOMI
Puhelin: +358 931032338

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: www.att.hel.fi

Osoite, josta saa lisätietoja: Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä: Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto, asiakaspalvelu
PL 2000 (käyntiosoite: junailijankuja 3, 00520 Helsinki)
FI-00099 Helsingin kaupunki
SUOMI
Puhelin: +358 931032335

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.3)Pääasiallinen toimiala
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Heka Vallila Kangasalantie 13: Rakennustyöt kokonaisurakkana.
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Rakennusurakat
Toteutus
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Helsinki.

NUTS-koodi FI181

II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Heka Vallila Kangasalantie 13 nimisen vuokrakerrostalon ja siihen liittyvän pysäköintikellarin rakennustyöt (sisältäen LVISA-työt).
Hankkeelle on haettu rakennuslupaa.
Hankintailmoituksen liiteteidostoksi on lisätty hankintakohdetta havainnollistavia alustavia suunnitelmia. Suunnitelmat ovat lisätty ainoastaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne ole sopimiusasiakirjoja eikä niissä esitettyihin tietoihin voi vedota sopimuksentekomenettelyn aikana.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45000000

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Alustavat laajuustiedot:
- 56 asuntoa,
- asuinpinta-ala n. 3 880 m2,
- paikoituskellari n. 1 800 m2,
- bruttoala n. 6 200 m2.
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Rakennusaikainen ja takuuaikainen vakuus, joiden tulee olla pankki- tai rahalaitoksen myöntämiä omavelkaisia takauksia.
Takuuaika on 24 kuukautta. Takaussitoumusten tulee olla suomenkielisiä.
Lisäksi erillistakuut osasuorituksista urakka-asiakirjojen mukaisesti.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Kiinteähintainen kokonaisurakka.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Osakeyhtiö tai muu rekisteröity yhtiömuoto.
III.1.4)Muut erityisehdot
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Osallistujan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset velvoitteet. Osallistujan tulee olla huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteista asianmukaisesti.
Osallistujan on täytettävä seuraavat vaatimukset:
Vaatimus 1:
Osallistuja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisälain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
Osallistumishakemukseen on liitettävä:
- kaupparekisteriote,
- selvitys siitä että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,
- selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos osallistuja ei kuulu ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisen rekisteriin. Selvitys voi olla osallistujan itsensä laatima.
Vaatimus 2:
Sopimuksiin liittyvissä töissä noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lakien ja työehtosopimusmääräysten mukaan mukaan on noudatettava samanlaatuisissa töissä. Urakoitsijan tulee sisällyttää em. vaatimukset aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin ja urakkasopimuksiin.
Osallistumishakemukseen on liitettävä:
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
Luotettavana selvityksenä vaatimuksiin 1 ja 2 hyväksytään Suomen Tilaajavastuu Oy:n (tilaajavastuu.fi) Luotettava kumppani -tiedot tai Rakentamisen Laatu ry:n yritystietopankista tulostettu RALA-perustieto tai RALA-pätevyystieto.
Hankintayksikkö voi tarkistaa rekisteröitymisen yritys- ja yhteisötietojärjestelmistä.
Ulkomaalaisen osallistujan on toimitettava vastaavat tiedot sijoittumismaansa mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla.
Todistukset ja selvitykset eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jättämispäivästä lukien.
Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen hankintapäätöksen tekemistä ja hankinnan aikana uudelleen vastaavat selvitykset.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Ehdokkaan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset:
Vaatimus 1:
Osallistuja on suorittanut lakisääteiset ja yhteiskunnalliset velvoitteensa ja työnantajamaksut käsittäen verot, sosiaali- ja työeläkemaksut. Osallistuja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos maksujen laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä tai laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma ja sitä on noudatettu.
Osallistumishakemukseen on liitettävä:
- veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty,
- työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiöntodistus eläkevakuutuksien ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja tehty koskeva maksusitoumus on tehty,
- luotettavana selvityksenä hyväksytään Suomen Tilaajavastuu Oy:n (tilaajavastuu.fi) Luotettava kumppani -tiedot tai Rakentamisen Laatu ry:n yritystietopankista tulostettu RALA-perustieto tai RALA-pätevyystieto.
Vaatimus 2:
Osallistujalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan osallistujan liikevaihdosta, vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella:
- osallistujan vähimmäisiikevaihto on 15 000 000 EUR,
- jos osallistuja ei täytä vähimmäisliikevaihtovaatimusta, voi osallistuja esittää muita tekijöitä, joiden perusteella kykyä. suoriuta urakasta voidaan pätevästi arvioida.
Osallistujan on pyydettäessä toimitettava:
- osallistujan tätä koskevat vahvistetut tilinpäätös- ja liikevaihtotiedot kolmelta edelliseltä tilikaudelta,
- mikäli osallistuja ei voi toimittaa tilinpäätös-ja liikevaihtotietoja koska on vasta aloittanut toimintansa, osallistujalla on mahdollisuus toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla.
Osallistuja, joka ei asetetussa ajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Hankintayksikkö voi tarkistaa osallistujan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä.
Vaatimus 3:
Osallistujalla on voimassa oleva vastuuvakuutus ja ehdokas on huolehtinut vastuuvakuutusmaksujen maksamisesta.
Osallistujan on pyydettäessä toimitettava:
- Vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen olemassaolosta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta.
Osallistuja, joka ei asetetussa ajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois.
Todistukset ja selvitykset eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia niiden tilaajalle jättämispäivästä laskettuna.
Ulkomaalaisen ehdokkaan on toimitettava vastaavat tiedot sijoitusmaansa mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla.
Osallistujan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen hankintapäätöksen tekemistä ja hankinnan aikana uudelleen vastaavat selvitykset.
Osallistuja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen tai joka ei toimita pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä määräajassa, suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): Edellä olevan mukaisesti.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
Ehdokkaan on täytettävä seuraavat suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset:
Vaatimus 1.
Hankereferenssit:
Osallistujalla on oltava hankkeen laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta hanketta vastaavista tehtävistä.
Osallistumishakemukseen on liitettävä:
- Hankinnan kohde huomioiden luettelo viimeksi kuluneen 5 vuoden aikana toteutetuista rakennusurakoista sekä todistus merkittävimpien urakoiden asianmukaisesta toteuttamisesta; todistuksesta tulee käydä ilmi urakoiden arvo, ajankohta ja toteutuspaikka.
Vaatimus 2.
Tiimin kokemus ja pätevyys:
- osallistujalla on oltava hankkeen laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi ammattitaitoista työvoimaa hankinnan toteuttamiseen:
- johtohenkilöiden sekä erityisesti palvelun tai urakan suorittamisesta vastaavien henkilöiden tulee olla koulutukseltaan ja kokemukseltaan sekä ammatilliselta pätevyydeltään tehtävään soveltuva. Työmaaorganisaatiolta edellytetään kokemusta asuinrakentamisesta. Hankkeeseen nimetyllä vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään yksi hanketta vastaava asuinrakennusreferenssikohde, jossa hän on toiminut rakennusvalvonnan hyväksymänä vastaavana työnjohtajana. Referenssikohteen tulee olla päättynyt eli kohde on luovutettu tilaajalle hyväksytysti,
- osallistujan tulee olla toimintatavoiltaan tehtävään soveltuva ja hänellä tulee olla käytössään tehtävän edellyttämät resurssit.
Pyydettäessä toimitettava:
- todistus johtohenkilöiden sekä erityisesti palvelun tai urakan suorittamisesta vastaavien henkilöiden koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä,
- selvitys palveluntarjoajan tai rakennusurakoitsijan keskimääräisestä vuotuisesta työvoimasta ja johtohenkilöiden lukumäärästä viimeisen 3 vuoden aikana,
- selvitys urakoitsijan käytettävissä olevista asiantuntijoista ja toimielimistä,
- selvitys teknisestä toimintakyvystä ja laadunvarmistuksesta,
- selvitys siitä, miltä osin tarjoaja aikoo antaa sopimuksen alihankkijoiden toteutettavaksi.
Osallistuja, joka ei asetetussa ajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois.
Osallistujan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen hankintapäätöksen tekemistä ja hankinnan aikana uudelleen vastaavat selvitykset.
Osallistuja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen tai joka ei toimita pyydettyjä selvityksiä määräajassa, suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
Edellä olevan mukaisesti.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
Suunniteltu vähimmäismäärä 2: ja enintään 10
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä: Urakkakilpailun järjestäminen ja urakkatarjoajien urakkaleskentakustannukset max 10 tarjoajaa varmistaa kilpailun toimivuuden.
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin

Ennakkotietoilmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2012/S 14-021992 , 4.1.2012

IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.8.2012 - 12:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
suomi.
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.3)Lisätiedot
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
PL 118
FI-00131 Helsinki
SUOMI
Sähköpostiosoite:
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314

VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.6.2012